HomeInvestor RelationsInteractive Charts

Interactive Charts

Individual data

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - jednostkowe

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - jednostkowe

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - jednostkowe

Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe - jednostkowe

Rachunek przepływów pieniężnych - wybrane dane finansowe - jednostkowe

Bilans - wybrane dane finansowe - jednostkowe

Consolidated data

Dane historyczne - roczne - skonsolidowane

Dane historyczne - półroczne i kwartalne - skonsolidowane

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa - skonsolidowane

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa - skonsolidowane

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - skonsolidowane

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - skonsolidowane

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - skonsolidowane

Sprawozdanie z całkowitych dochodów - skonsolidowane

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - skonsolidowane

Rachunek zysków i strat - skonsolidowane

Rachunek przepływów pieniężnych - skonsolidowane

Bilans - skonsolidowane

Skip to content