bewi logo
Strona głównaRelacje inwestorskieInformacje o spółcePolityka informacyjna

Polityka informacyjna

Sprostanie wyzwaniom oraz obowiązkom nakładanym na spółki publiczne wymaga przestrzegania określonych zasad w komunikacji spółki z instytucjami rynku kapitałowego, takimi jak: instytucje regulacyjne, nadzorcze i organizatorzy rynku (KNF, GPW) oraz Inwestorzy (banki inwestycyjne, fundusze powiernicze, biura maklerskie, inni inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy prywatni).

 

Grupa IZOBLOK przestrzega "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Komunikacja Spółki IZOBLOK z interesariuszami rynku kapitałowego bazuje na następujących zasadach:

Przejrzystości:

w formie raportów bieżących i okresowych spółka przekazuje wszystkie wymagane prawem informacje.

Rzetelności:

na każde pytanie Inwestor otrzymuje odpowiedź opartą na upublicznionych danych.

Równego dostępu:

wszystkim Inwestorom udostępnia się taki sam zakres informacji oraz stwarza się takie same warunki dostępu do informacji.

Wiarygodności:

rzetelna komunikacja zdarzeń mających wpływ na cenę akcji spółki jest warunkiem koniecznym; a dodatkowo - osobisty udział przedstawicieli Spółki w najważniejszych konferencjach i spotkaniach z Inwestorami (i/lub analitykami) wszędzie tam, gdzie jest to najbardziej pożądane.

Wysokiej jakości:

zapewniona jest najwyższa jakość merytoryczna informacji, jak i formy przekazu, a także sposobu prezentacji.

Koordynacji:

komunikacja z Inwestorami odbywa się w oparciu o roczny plan będący elementem uzgodnionego wewnętrznie, całościowego planu komunikacyjnego Spółki.

Polityka informacyjna Spółki opiera się na bieżącym przekazywaniu, o ile jest to już możliwe z punktu widzenia ochrony jej interesów oraz zachowania tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa, istotnych dla rynku kapitałowego informacji nt. prowadzonych przez Spółkę działań, w tym zmierzających do realizacji celów emisyjnych, w formie Raportów Bieżących, Raportów Okresowych, informacji prasowych oraz aktualności zamieszczanych na stronie internetowej IZOBLOK.

 

Mając na uwadze istotną rolę jaką w budowaniu kultury inwestycyjnej na rynku giełdowym pełni właściwa komunikacja Spółki z Inwestorami oraz wynikającą z tego potrzebę ujednolicenia i usprawnienia działań komunikacyjnych w zakresie relacji inwestorskich, zapraszamy do zadawania Spółce pytań także poprzez serwis Akcja Inwestor Pulsu Biznesu.

Skip to content