Strona głównaRelacje inwestorskieRaporty giełdowe

Raporty Giełdowe

Bieżące ESPI

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Okresowe ESPI

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

Bieżące EBI

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Okresowe EBI

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Okresy zamknięte obowiązują w IZOBLOK S.A. („Spółka”) osoby mające dostęp do informacji poufnych.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku) osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

 

Okresy zamknięte wynikają z terminów raportów okresowych, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 06/2019 z dnia 14 maja 2019 roku.

 

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

  1. - wykorzystanie informacji poufnych.
  2. - ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym.
  3. - udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
  4. - dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych
Skip to content