bewi logo
Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IIIQ 2019/2020

Podsumowując uzyskane wyniki finansowe po trzecim kwartale 2019/2020, Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 150.065 tys. zł, o 6,2% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2018/2019. Grupa po trzech kwartałach 2019/2020 wypracowała zysk operacyjny w wysokości 3.410 tys. zł czyli o 3,0% mniej niż w analogicznym okresie 2018/2019, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 17.626 tys. zł i był niższy o 1,7% od EBITDA za 3Q 2018/2019.
 

„Trzeci kwartał bieżącego roku obrotowego oceniam dobrze, konsekwentnie realizowana polityka sprzedażowa i kosztowa przyniosła zamierzone efekty m.in. pozwoliła na zdobycie kolejnych projektów w branży. Na dzień dzisiejszy z dużą troską śledzimy sytuację związaną z wystąpieniem pandemii, która spowodowała przerwanie tradycyjnego łańcucha dostaw w przemyśle motoryzacyjnym, którego jesteśmy częścią. Na pewno będzie to miało negatywny wpływ na wartość uzyskanych przez Grupę przychodów ze sprzedaży w czwartym kwartale roku obrotowego 2019/2020”.  – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Cofnij

IZOBLOK podsumowuje IH 2019/2020

Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 103.298 tys. zł, o 6,2% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2018/2019. Grupa w I półroczu 2019/2020 wypracowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 3.602 tys. zł czyli o 10,2% mniej niż w pierwszym półroczu 2018/2019, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 13.640 tys. zł i był na takim samy poziomie jak przed rokiem.

Jednostkowe przychody z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2019/2020 osiągnęły poziom 50.201 tys. zł. zatem wzrosły o 2,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w pierwszym półroczu 2019/2020 wyniósł 6.580 tys. zł i stanowił 13,1% przychodów ze sprzedaży (pierwsze półrocze 2018/2019 – 5.146 tys. zł). EBITDA na poziomie jednostkowym wyniosła  9.834 tys. zł i stanowiła 19,6% przychodów ze sprzedaży, w I półroczu 2018/2019 wskaźnik ten wyniósł 7.784 tys.zł.

Pierwsze półrocze roku 2019/2020 to trudny okres w branży motoryzacyjnej. Patrząc z tej perspektyw, uważam, że wyniki jakie osiągnęliśmy są satysfakcjonujące. Od początku sierpnia 2019 zaangażowani jesteśmy w proces przeglądu potencjalnych opcji strategicznych dalszego rozwoju Spółki oraz grupy kapitałowej IZOBLOK. W ramach tego projektu rozważamy różne opcje takie jak: poszukiwanie inwestora, w tym branżowego lub finansowego, zmiana struktury Grupy Kapitałowej IZOBLOK lub dokonanie innej transakcji, w tym akwizycji. – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IQ 2019/2020

Podsumowując uzyskane wyniki finansowe pierwszego kwartału 2019/2020 r. Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 50.131 tys. zł, o 6,4% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2018/2019. Grupa po pierwszym kwartale 2019/2020 wypracowała zysk operacyjny w wysokości 1.850 tys. zł czyli o 27,5% mniej niż w analogicznym okresie 2018/2019, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 6.878 tys. zł i był niższy o 8,0% od EBITDA za 1Q 2018/2019.

„Wyniki I kwartału są zgodne z naszymi przewidywaniami. Z lekkim niepokojem obserwujemy spadek koniunktury na rynku niemieckim. Przyglądamy się sytuacji, aby w każdej chwili móc zareagować odpowiednimi działania – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Cofnij

IZOBLOK ZAMYKA ROK OBROTOWY 2018/2019

27 sierpnia 2019 r. IZOBLOK zaprezentował roczne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej obejmujące okres od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia  2019 r.

Miniony, jubileuszowy dwudziesty rok działalności IZOBLOK charakteryzował się stabilnym wzrostem, co ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

Na poziomie generowanych skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej Grupa osiągnęła wartość 217 mln zł i odnotowała lekki spadek, zaś wynik EBITDA Grupy był na podobnym poziomie jak w roku 2017/2018 r. tj. 26 mln zł., przy marży osiągającej poziom 12%. Warto zwrócić uwagę na wysoki poziom przepływów operacyjnych które osiągnęły poziom 22 mln zł co stanowi 15% wzrost r/r.

Miniony rok to również nowe, znaczące kontrakty m.in. od Jaguar Land Rover, BMW oraz ważne nagrody branżowe.

Cele zakładane na najbliższe dwa lata, to dalszy rozwój Grupy Kapitałowej poprzez zwiększenie i umocnienie pozycji rynkowej oraz optymalizację kosztów operacyjnych.  Widzimy duże zmiany w branży motoryzacyjnej przed którą stoi szereg wyzwań: technologicznych, środowiskowych i konsumenckich. Pomimo wielu ryzyk jakie obserwujemy, takich jak: brexit czy wojny handlowe, wierzymy że otoczenie rynkowe stworzy szereg okazji które postaramy się wykorzystać – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE III Q 2018/2019

Grupa IZOBLOK po trzech kwartałach 2018/2019 osiągnęła przychody w wysokości 160.004 tys. zł, natomiast EBITDA w raportowanym okresie wyniosła 17.939 tys. zł. 
IZOBLOK SA na poziomie jednostkowym osiągnął przychody 70.432 tys. zł oraz zysk operacyjny
w kwocie 7.072 tys. zł. W porównaniu z analogiczny okresem roku ubiegłego na poziomie skonsolidowanym przychody były niższe o 5,2 % a EBITDA o 2,3%. Na poziomie jednostkowym przychody były wyższe o 4,3% natomiast EBITDA była niższa o 11,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 


„Wyniki spółki po III kwartałach są zgodne z naszymi oczekiwaniami.  Liczba nowych projektów na rynku rośnie, co pozwala z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Uważam, że już w tym roku zaczniemy obserwować poprawę sytuacji w branży. Główne zadanie jakie sobie postawiliśmy, czyli zmniejszenie zadłużenia spółki, jest realizowane zgodnie z planem. Z niecierpliwością oczekujemy poprawy nastrojów rynkowych w kolejnych miesiącach – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK SA”.

Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IH 2018/2019

Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 110.124 tys. zł, o 2,7% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2017/2018. Grupa w I półroczu roku 2018/2019 wypracowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 4.009 tys. zł, czyli o 138% więcej niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 13.664 tys. zł i był wyższy o 16,3% od EBITDA za pierwsze półrocze roku 2017/2018.

„Wyniki I półrocza oceniam pozytywnie. Z uwagą obserwujemy oczywiście spowolnienie jakie dotknęło branżę motoryzacyjną. Najważniejszy jest jednak dla nas fakt, że portfolio naszych klientów i zamówień rośnie dzięki zaufaniu do marki IZOBLOK na rynku przetwórstwa EPP. Jestem przekonany, że podejmowane przez nas działania, zarówno na gruncie spółki polskiej jak i niemieckiej, w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłyną na wzrost wartości firmy – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK SA”

Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IQ 2018/2019

Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 53.559 tys. zł , o 1,1% więcej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2017/2018. Grupa po pierwszym kwartale 2018/2019 wypracowała zysk operacyjny w wysokości 2.826 tys. zł czyli o 440% więcej niż w analogicznym okresie 2017/2018, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 7.749tys. zł i był wyższy o 36,7% od EBITDA za 1Q 2017/2018.

Wyniki I kwartału oceniam dobrze, odnotowujemy wzrost sprzedaży, pomimo sygnałów mogących wzbudzać lekki niepokój w branży z optymizmem patrzę w przyszłość. W następnych kwartałach czeka nas wiele wyzwań związanych z uruchomieniami nowych wymagających projektów, które pozwolą na optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego zakładu w Polsce. Spółka koncertuje się na dalszym rozwoju technologicznym oraz konsolidacji grupy kapitałowej, by móc osiągać wysoki poziom konkurencyjności i przewagę na rynku – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A”

Cofnij

IZOBLOK zamyka rok obrotowy 2017/2018

30 sierpnia IZOBLOK zaprezentował roczne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej obejmujące okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Grupa IZOBLOK zamknęła rok obrotowy 2017/2018 z historycznie najwyższym wynikiem przychodów ze sprzedaży, ponad 228 mln zł., dobrą rentownością na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym sprzedaży oraz EBITDA.

Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 24,5 mln PLN, na poziomie jednostkowy EBITDA wyniosła 15,4 mln PLN. W porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym zanotowano niższą zyskowność na poziomie jednostkowym, zysk operacyjny niższy o 20,9% r/r, EBITDA niższa o 15,7% r/r.

Spadek zadłużenia Grupy z tytułu kredytów i pożyczek z 55,4 mln PLN do 53,4 mln PLN oraz wzrost kapitału obrotowego wynikającego ze wzrostu sprzedaży pokazuje, że zadłużenie pozostaje na bezpiecznym poziomie.

Niższy zysk operacyjny to przede wszystkim wynik wyższych kosztów operacyjnych a głównie znaczącego wzrostu kosztów wynagrodzeń w Grupie.  Nie zmienia to jednak faktu, że jaka Grupa Kapitałowa mamy ściśle określony kierunku dalszego rozwoju. Wiemy jakie działania będziemy podejmować w perspektywie krótko- i długoterminowej, aby umocnić swoją pozycję rynkową. Wykonaliśmy ogrom pracy związanej z integracją i konsolidacją naszych spółek. Wierzymy, że zaangażowanie naszych Pracowników zostanie odzwierciedlone w wynikach kolejnego roku obrotowego – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK S.A.

W 2018 roku IZOBLOK wzmocnił ścisłe kierownictwo Grupy. Do Zespołu dołączył Pan Zbigniew Pawłucki który objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu IZOBLOK S.A. oraz członka Zarządu w IZOBLOK GmbH. Jest on odpowiedzialny  za koordynację i rozwój obszaru sprzedaży, R&D i zakupów w Grupie Kapitałowej oraz rozwój technologii produkcji surowca i automatyzację procesów produkcyjnych.

Miniony rok został głównie poświęcony integracji i konsolidacji pod kątem operacyjnym spółek w Polsce i Niemczech. W kolejnych okresach działalności IZOBLOK kontynuować będzie umacnianie swojej pozycji rynkowej oraz wzmacnianie kompetencji w obszarze menadżerskim oraz R&D.

Miniony rok to również nowe, znaczące kontrakty m.in. od Jaguar Land Rover, Adient, BMW oraz ważne nagrody branżowe. Miedzy innymi IZOBLOK został zwycięzcą na poziomie krajowym  European Business Awards w katergorii Recognising Success, Innovation and Ethics .

Cofnij

IZOBLOK z nagrodą European Business Awards na poziomie krajowym

IZOBLOK został krajowym laureatem European  Business Awards w kategorii  Przedsiębiorca Roku 2017/2018 (The RSM Entrepreneur of the Year).

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 2898 firm z Polski. Każda z nich została oceniona przez niezależne jury, w którym zasiadają liderzy biznesu, politycy i pracownicy akademiccy. Spośród wszystkich zgłoszeń jury dokonało wyboru 11 najlepszych firm, po jednej firmie w danej kategorii konkursowej, nagradzając je tytułem National Winner. 

IZOBLOK na poziome krajowym otrzymał nagrodę w kategorii, która w szczególności docenia wizjonerstwo biznesowe, wytrwałe podejście do ekspansji, umiejętność poszukiwania szans biznesowych i podejmowania odważnych decyzji oraz bycie inspiratorem dla innych.

Konkurs European Business Awards (EBA) odbywa się już od 11 lat, a jego głównym celem jest wspieranie rozwoju silnej i odnoszącej sukcesy społeczności biznesowej w całej Europie. W tym roku wzięło w nim udział ponad 110 000 firm z 34 krajów. 
 

Bardzo cieszymy się, że kierunek rozwoju jaki obraliśmy i sposób w jakim dążymy do osiągnięcia celów strategicznych jest doceniany na arenie międzynarodowej – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

Cofnij

IZOBLOK podsumowuje IIIQ 2017/2018

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 168 835,6 tys. PLN, co stanowi wzrost o 35,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 16 687 tys. PLN, osiągając tym samym rentowność 9,88 proc. wartości przychodów ze sprzedaży. Na poziomie jednostkowym, IZOBLOK S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży 67 498 tys. PLN, ze spadkiem 3,58 proc. porównując do IIIQ roku 2016/2017.

Trzeci kwartał 2017/2018 to dalsza, konsekwentna realizacja przyjętej strategii. Warto zwrócić uwagę, że z końcem roku kalendarzowego, zgodnie z  zapowiedziami dotyczącymi wzmocnienia kadry menedżerskiej, do naszego zespołu dołączył Zbigniew M. Pawłucki, który w strukturach Grupy będzie odpowiadał za koordynację i rozwój sprzedaży, w tym relacje z kluczowymi klientami i dostawcami, R&D i rozwój technologii produkcji surowca oraz automatyzację procesów produkcyjnych. W grudniu zakończyliśmy złożony i bardzo wymagający proces zmiany ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016. Na naszym koncie pojawiły się także nagrody. Zostaliśmy laureatem FDI Poland Investor Awards w kategorii Top Exporter: Automotive, otrzymaliśmy Gazelę Biznesu i znaleźliśmy się na liście One to Watch prestiżowego konkursu European Business Awards. W listopadzie, natomiast, nasza niemiecką Spółkę, odwiedził Bodo Ramelow, Premier Turyngii. – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A

Cofnij

BMW zamawia w GK IZOBLOK części z EPP na ponad 14 mln Euro

IZOBLOK GmbH otrzymała od BMW nominacje do projektów na produkcję seryjną części samochodowych produkowanych z tworzywa EPP. Łączna wartość zamówień szacowana jest na ponad 14 mln EURO.

Zamówienia od spółki Bayerische Motoren Werke AG z siedzibą w Monachium (Niemcy) spływały sukcesywnie do IZOBLOK GmbH w okresie maj 2017 – luty 2018. Łączna wartość zamówień w wyżej wymienionym okresie, szacowana jest na 14.083,6 tysięcy EURO, co w przeliczeniu według średniego kursu NBP z dnia 9 lutego 2018 roku stanowi kwotę 59.184,9 tysięcy PLN. Powyższą wartość ustalono przy założeniu realizacji zamówień w całości. Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówień został określony na 2027.

IZOBLOK GmbH współpracuje z BMW od dobrych kilku lat. Spółka, oprócz marki BMW ma w swoim portfolio także takich klientów OEM jak Ford czy Volkswagen.

Ta nominacje to kolejna odsłona bardzo udanej współpracy. Cieszę się, że nasze produkty i umiejętności są wysoko oceniane przez BMW. – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes zarządu IZOBLOK S.A.

Cofnij

IZOBLOK podsumowuje IH 2017/2018

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 113.232 tys. PLN, co stanowi wzrost o 67,5 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 11.388 tys. PLN, osiągając tym samym rentowność 10,1 proc. wartości przychodów ze sprzedaży. Na poziomie jednostkowym, IZOBLOK S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży 45.432 PLN, ze spadkiem 0,9 proc. porównując do IH roku 2016/2017. Wyniki skonsolidowane uwzględniają również rezerwę na przyszłe zobowiązania podatkowe w wysokości 1.560 tys. PLN z tytułu podatku od przeniesienia własności nieruchomości spółki zależnej IZOBLOK GmbH.

Przychody ze sprzedaży oraz wypracowane wyniki za pierwsze półrocze roku 2017/2018 są zgodne z naszymi założeniami. – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A..

Pierwsze półrocze 2017/2018 to dalsza, konsekwentna realizacja przyjętej strategii. Wciąż bardzo konsekwentnie optymalizujemy procesy produkcyjne w IZOBLOK GmbH na poziomie zarządzania jakością, zarządzania produkcją, zarządzania personelem, zarządzania kosztami odpadów i kosztami energii m.in. poprzez implementację nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Na portfolio znaczących kontraktów złożyły się m.in. zamówienia od ADIENT (ponad 10 mln Euro). Powołaliśmy komitet audytu a do portfolio naszych klientów dołączył Aston Martin oraz Grupo Antolin (TIER). Bardzo dobrze rozwija się nasza współpraca z BMW i Jaguar Land Rover. – dodaje Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

Warto zwrócić uwagę, że z końcem roku kalendarzowego, zgodnie z zapowiedziami dotyczącymi wzmocnienia kadry menedżerskiej, do naszego zespołu dołączył Zbigniew M. Pawłucki, który w strukturach Grupy będzie odpowiadał za koordynację i rozwój sprzedaży, w tym relacje z kluczowymi klientami i dostawcami, R&D i rozwój technologii produkcji surowca oraz automatyzację procesów produkcyjnych. W grudniu zakończyliśmy złożony i bardzo wymagający proces zmiany ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016. Na ukończeniu są inwestycje dotyczącą przygotowania infrastruktury potrzebnej do przeniesienia linii produkcyjnej surowca oraz budynek biurowy przy ul. Legnickiej (Zakład Nr 1). Na naszym koncie pojawiły się także nagrody. Zostaliśmy laureatem FDI Poland Investor Awards w kategorii Top Exporter: Automotive, otrzymaliśmy Gazelę Biznesu i znaleźliśmy się na liście One to Watch prestiżowego konkursu European Business Awards. W listopadzie, natomiast, nasza niemiecką Spółkę, odwiedził Bodo Ramelow, Premier Turyngii. – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

Skip to content