bewi logo
Cofnij

IZOBLOK podsumowuje VI Q 2022/2023

W okresie 18 miesięcy roku finansowego 2022/2023 Grupa Kapitałowa IZOBLOK uzyskała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 387 632 tys. zł. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie    16 797 tys. zł., natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 33 754 tys. zł.

„Zgodnie z przewidywaniami Zarządu Spółki utrzymująca się lepsza koniunktura w przemyśle motoryzacyjnym pomaga Spółce realizować cele operacyjne. Prognozy związane z rynkiem mogłyby wydawać się całkiem dobre, gdyby nie pojawiające się negatywne sygnały z rynku niemieckiego i francuskiego dotyczące dopłat do zakupu aut elektrycznych. Niektórzy producenci jak np.: VW już borykają się ze znaczącym spadkiem popytu na „elektryki” a do tego dochodzi powiększająca się presja na ceny aut elektrycznych, co może negatywnie odbijać się na marżach całego łańcucha dostaw. Na rynku zauważalna jest presję na korekty cen w związku z niższymi cenami surowców i energii, jednocześnie firmy w tym IZOBLOK zmagają się nowymi wyzwaniami takimi jak: skokowy wzrost kosztów wynagrodzeń, usług oraz umocnienie złotego i wysokie stopy procentowe. IZOBLOK dzięki dużej dywersyfikacji portfela klientów rozwija się stabilnie i ma dobre perspektywy rozwoju. Zarząd Spółki spodziewa się wzrostu przychodów w następnych latach. Jednym z priorytetów działań Zarządu w najbliższych kwartałach jest zapewnienie środków finansowych, które niezbędne są do zrealizowania inwestycji, dzięki którym spółka będzie mogła osiągnąć założone cele inwestycyjne i operacyjne.

W okresie sprawozdawczym IZOBLOK nie odnotował zatorów płatniczych od kontrahentów, a realizacja istniejących kontraktów przebiega zgodnie z założeniami. Ze względu na utrzymującą się dużą zmienność otoczenia, nie można wykluczyć zmiany oczekiwań w kolejnych okresach sprawozdawczych” mówi Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu IZOBLOK S.A.

Cofnij

IZOBLOK podsumowuje V Q 2022/2023

W okresie 15 miesięcy roku finansowego 2022/2023 Grupa Kapitałowa IZOBLOK uzyskała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 320 972 tys. zł. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie    12 964 tys. zł., natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 27 356 tys. zł.

„W ocenie Zarządu Spółki, pomimo niekorzystnych odczytów koniunktury w tzw. starej Unii Europejskiej, produkcja samochodów w Europie jak dotąd nie wykazuje tendencji zniżkowych. Być może jest to efekt niskiej bazy po ostatnich latach dekoniunktury. Na rynku zauważalna jest presja na korekty cen w związku z niższymi cenami surowców i energii na co wskazuje deflacja cen producenckich – co najmniej w niektórych segmentach rynku. We współpracy z kontrahentami dokonujemy odpowiednich korekt tak, aby rozkład ryzyka zmienności kosztów energii i surowców był racjonalny i sprawiedliwy. IZOBLOK jest jedną z tych firm na rynku, która po głębokim kryzysie ponownie przyspiesza i ma dobre perspektywy rozwoju. IZOBLOK jest liderem rynku, który  w najbliższych 3 latach spodziewa się znacznego wzrostu przychodów. Jednym z priorytetów działań zarządu w najbliższych kwartałach jest zapewnienie środków finansowych, które niezbędne są do zrealizowania inwestycji, dzięki którym spółka będzie mogła osiągnąć założone cele operacyjne. IZOBLOK to grupa świetnie przygotowanych i zaangażowanych pracowników, którzy na co dzień budują wartość i prestiż firmy.

W okresie sprawozdawczym IZOBLOK nie odnotował zatorów płatniczych od kontrahentów, a realizacja istniejących kontraktów przebiega zgodnie z założeniami. Utrzymującą się dużą zmienność otoczenia powoduje iż nie można wykluczyć zmiany prognoz w kolejnych okresach sprawozdawczych”.

mówi Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu IZOBLOK S.A.

Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE ROK OBROTOWY 2021/2022

Przychody Grupy IZOBLOK w raportowanym okresie wyniosły 159,9 mln zł, skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie -8,2 mln zł przy stracie netto 24,8 mln zł, na poziomie jednostkowym przychody wyniosły 94,4 mln zł, jednostkowa EBITDA wyniosła -5,8 mln zł a strata netto 12,7 mln zł. Na jednostkowe wyniki roku 2021/22 miały wpływ różne zdarzenia będące skutkiem: pandemii, zaburzeń łańcucha dostaw, kryzysu energetycznego. W wyniku tych zdarzeń i w związku ze złymi wynikami spółki niemieckiej utworzony został odpis aktualizacyjny na wartość jej udziałów na kwotę 6,9 mln zł.

Rok  2021/2022  był  drugim rokiem  pandemicznym, co  za  tym  idzie  nadal  mierzyliśmy  się  z  lockdownem, niepewnością, problemami  z  łańcuchami  dostaw, zawirowaniami  w  cenach  komponentów, nośników energii oraz zmianami w otoczeniu prawno-podatkowym. Powyższe uwarunkowania oraz spodziewane dalsze ograniczenia w imporcie surowców z Rosji (w tym zwłaszcza gazu zimnego), przyczyniają się do jeszcze większych wzrostów cen energii, wpływających negatywnie na poziom kosztów produkcji w spółce.  W konsekwencji spółka zmuszona jest do renegocjacji kontraktów z klientami w taki sposób, aby nowe warunki handlowe odpowiadały obecnym uwarunkowaniom.

„Wzrost cen energii jest dużym wyzwaniem dla spółki IZOBLOK, która dla branży automotive realizuje długoterminowe kontrakty, dla których ceny ustalane są na początku projektu i powinny pozostawać nie zmienione przez okres jego realizacji. W zaistniałej sytuacji konieczne staje się odejście od tej zasady i dostosowanie cen do nowych warunków rynkowych, niestety jest to proces długotrwały i bardzo wymagający zarówno dla spółki jak i jej klientów.

W roku 2021/2022 spółka pozyskała inwestora strategicznego grupę BEWi ASA notowaną na giełdzie w Oslo. Nowy inwestor zabezpiecza spółce właściwe wsparcie jej działalności w okresie poważnych turbulencji rynkowych bez konieczności rezygnowania z inwestycji, które mają dla spółki charakter strategiczny.   

Oprócz konieczności zasadniczej rewizji cen w kontraktach, jednym z priorytetów na rok 2022/2023 jest podjęcie praktycznych działań uwzględniających w szerszym stopniu niż dotychczas aspekt  ESG  (Environmental,  Social,  Governance).  Upatrujemy  w  tym  szansę  na  poprawę efektywności działania, obniżenie zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych oraz zwiększenie zaangażowania po stronie pracowników, a także na spełnienie oczekiwań stawianych w tym względzie przez naszych kontrahentów.

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój  Grupy IZOBLOK, za ich wyrozumiałość i wsparcie w tych trudnych czasach. Dziękuje Zespołowi IZOBLOK,  Kontrahentom,  Akcjonariuszom  oraz  Instytucjom Finansującym za postawę, odpowiedzialność biznesową i zaangażowanie.” – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IIIQ 2021/2022

W okresie 9 miesięcy roku finansowego 2021/2022 Grupa IZOBLOK uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 113 232 tys. zł tj. o 17% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 17 193 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł – 4 399 tys. zł.

W raportowanym okresie mieliśmy do czynienia z szeregiem niekorzystnych zmian na rynku, m.in. nastąpił gwałtowny wzrost cen nośników energii, które stanowią istotną pozycję w rachunku kosztów, wzrosły także ceny surowców i komponentów wykorzystywanych przez nas w produkcji. Nasi klienci, producenci samochodów, podejmowali kroki zmierzające do ograniczenia produkcji lub w bardziej restrykcyjnych przypadkach decydowali się na czasowe zatrzymania zakładów produkcyjnych. Ograniczenia w produkcji, przestoje, niższe zamówienia oraz wysokie koszty prowadzenia działalności obciążyły w znacznym stopniu wyniki w III kwartale.


Podejmujemy działania, których celem jest powrót do rentowności produkcji na oczekiwanym poziomie, uwzględnia to nowe warunki handlowe oraz optymalizację procesów. Skala i tempo zmian warunków prowadzenia działalności biznesowej jest bezprecedensowe co znacznie utrudnia i wydłuża negocjacje nowych warunków handlowych z klientami. Obserwujemy trendy rynkowe w branży i na bieżąco podejmujemy decyzje związane z naszą działalnością.” – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Cofnij

IZOBLOK ZAMYKA ROK OBROTOWY 2019/2020

26 sierpnia 2020 r. IZOBLOK zaprezentował roczne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej obejmujące okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia  2020 r.

W cieniu wydarzeń związanych z pandemią COVID-19 przychody Grupy IZOBLOK wyniosły 184,6 mln zł, skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 17,2 mln PLN przy stracie netto 4,5 mln zł, na poziomie jednostkowym EBITDA wyniosła 14,5 mln PLN a zysk netto 3,4 mln zł. Wypracowane operacyjne przepływy środków pieniężnych na poziomie skonsolidowanym wyniosły 34 mln zł natomiast jednostkowe to kwota 24 mln. Spadek zadłużenia Grupy z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów z 65 mln PLN do 53 mln PLN pokazuje że zadłużenie pozostaje na bezpiecznym poziomie. Ze względu na pandemię COVID-19 i wynikający z niej lock-down, a potem spadek sprzedaży nie możemy uzyskanych danych wprost porównać do roku 2018/2019.

Pomimo, że skala negatywnych skutków pandemii COVID-19 nadal jest trudna do precyzyjnego oszacowania, wierzę, że osiągnięte w 2019/2020 wyniki oraz nasza solidna pozycja finansowa pozwolą nam sprostać wyzwaniom, wynikającym z obecnej sytuacji ekonomicznej polskiego i światowego przemysłu motoryzacyjnego. Jako Grupa stawiamy na silne fundamenty, dlatego zgodnie z założeniami kładziemy duży nacisk na optymalizację kosztów oraz zwiększenie efektywności. Chcemy, aby Grupa zachowała stabilizację finansową oraz procesowo była gotowa do dynamicznego rozwoju czy potencjalnych akwizycji. Jesteśmy świadomi zmian, jakie następują w naszej branży i zdajemy sobie sprawę, że tylko silne, stabilne podmioty będą w stanie konkurować z globalnymi graczami. Widzimy dobre perspektywy na najbliższą przyszłość dla spółek Grupy IZOBLOK. W imieniu Zarządu dziękuję Radzie Nadzorczej, naszym Akcjonariuszom, Klientom oraz Pracownikom bez których nie moglibyśmy realizować naszych planów, a przede wszystkim przeprowadzać planu dostosowawczego całej Grupy do nowych okoliczności rynkowych, jakie zostały spowodowane wybuchem pandemii koronawirusa – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Skip to content