bewi logo
Cofnij

Informacja o uzyskanej pomocy

IZOBLOK SA informuje że uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IVQ 2022/2023

W okresie 12 miesięcy roku finansowego 2022/2023 Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 252 787 tys. zł., co oznacza wzrost o 58,0% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 8 108 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 19 946 tys. zł

„Rynek motoryzacyjny ustabilizował się na racjonalnym poziomie, przy czym zauważalna jest presja na korekty cen w związku z niższymi cenami energii. Jest to o tyle ryzykowne, że rynek cen nośników energii wykazuje dużą zmienność i trudno określić poziom, na którym będzie się stabilizował. Staramy się na bieżąco z naszymi klientami dokonywać odpowiednich korekt tak, aby rozkład ryzyka zmienności kosztów energii był racjonalny. Zauważamy ogólny trend, w którym po kryzysie, rynek podzielił się na firmy, które ponownie przyspieszają i mają dobre perspektywy rozwoju, ale widzimy też takie firmy, dla których ostatnie dwa lata okazały się zgubne.
IZOBLOK jest liderem rynku i wkrótce będzie przygotowywał się do dalszej konsolidacji. W celach operacyjnych dotyczących następnych kwartałów jest m.in: uruchomienie kluczowych projektów, które znacząco zwiększą przychody i udział firmy w rynku. Trwa optymalizacja procesów i ich automatyzacja. Ostatnie kwartały pokazały jak bardzo praca i zaangażowanie pracowników IZOBLOK wpływa na sukces firmy.
W okresie sprawozdawczym IZOBLOK nie odnotował zatorów płatniczych od kontrahentów a realizacja istniejących kontraktów przebiega zgodnie z założeniami. Ze względu na utrzymującą się dużą zmienność otoczenia, nie można wykluczyć zmiany oczekiwań i prognoz w kolejnych okresach sprawozdawczych” mówi Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu IZOBLOK S.A.

Cofnij

IZOBLOK SA CZĘŚCIĄ BEWI ASA

W dniu 7 lipca 2021 r. zostały spełnione warunki umów inwestycyjnych zawartych pomiędzy Logine Sp. z o.o. (będącą właścicielem akcji stanowiących 65,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu IZOBLOK SA) a BEWI ASA z siedzibą w Norwegii.

Tym samym BEWI ASA stało się pośrednio większościowym akcjonariuszem IZOBLOK SA.

„Dzięki współpracy obu firm otworzymy nowe możliwości współpracy dla naszych klientów, większe możliwości rozwoju pracowników i przyspieszymy rozwój technologiczny co zagwarantuje nam osiągnięcie sukcesu na rynku” – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes Zarządu IZOBLOK SA i wkrótce akcjonariusz BEWI ASA. Szczegóły transakcji opisane zostały w bieżącym raporcie ESPI zmieszczonym w sekcji https://izoblok.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/

Cofnij

IZOBLOK i BEWI podpisują umowę

IZOBLOK i BEWI chcą wspólnie rozwijać współpracę z branżą motoryzacyjną odpowiadając tym samym na nowe potrzeby wynikające z transformacji branży oraz znaczne przyspieszenie projektów o charakterze globalnym.

IZOBLOK S.A. lider produkcji komponentów z EPP dla motoryzacji oraz BEWI, europejski lider w produkcji opakowań, komponentów i rozwiązań termoizolacyjnych wytwarzanych na bazie EPS i EPP,  ogłosili dzisiaj podpisanie umowy dotyczącej pośredniego nabycia przez BEWI większościowego pakietu akcji IZOBLOK S.A.

„Z przyjemnością ogłaszamy tę transakcję, po raz kolejny potwierdzając naszą strategię konsolidacji na rynku, który wykazuje znaczny wzrost. Dzięki tej akwizycji wzmacniamy naszą pozycję rynkową w branży motoryzacyjnej. IZOBLOK jest solidną firmą, z silną pozycją w produkcji komponentów EPP dla tej branży w Europie. Razem staniemy się  wiodącym dostawcą komponentów dla branży, która, jak się spodziewamy, będzie się nadal rozwijać po pandemii” –  mówi Christian Bekken, CEO BEWI.

BEWI ASA zawarło przedwstępną umowę pośredniego nabycia  54.21 % akcji IZOBLOK, dających 65.66 % głosów na walnym zgromadzeniu. Finalizacja umowy jest uzależniona od spełnienia standardowych dla takich transakcji warunków. Przewiduje się, że umowa zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2021 roku.

BEWI ASA jest notowana na giełdzie w Oslo, osiąga roczne obroty rzędu 460 mln EUR, sprzedaż komponentów z EPP dla motoryzacji nie przekracza 5% przychodów. Firma posiada zakłady produkujące komponenty EPP w Szwecji i Portugalii. Głównymi rynkami na których prowadzona jest sprzedaż jest: Szwecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, jak również kilka innych krajów europejskich.

IZOBLOK posiada około 20 % udział w rynku komponentów EPP dla przemysłu motoryzacyjnego w Europie i jest liderem rynku. IZOBLOK posiada dobrze zdywersyfikowane i stale rosnące portfolio klientów, takich jak Grupa Volkswagen, Jaguar Land Rover, BMW, Hyundai i Ford. Firma posiada strategiczne położenie geograficzne z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną. Współpraca z BEWI zapewni spółce dostęp do rynków w Europie północnej oraz południowej . W konsekwencji, umożliwi to dobry dostęp do klientów w całej Europie. Spółka posiada 4 zakłady produkcyjne i planuje dalszy rozwój min. poprzez akwizycje.

„IZOBLOK, podobnie jak my, jest zintegrowanym dostawcą, produkującym zarówno surowce, jak i produkty końcowe. Wierzymy, że obie firmy dobrze do siebie pasują pod względem strategicznym i widzimy duży potencjał synergii związany z naszą działalnością w branży motoryzacyjnej” –  kontynuuje Bekken.

Obecny zespół zarządzający IZOBLOK, w tym prezes Przemysław Skrzydlak, będzie nadal kierował firmą. Po sfinalizowaniu transakcji wejdzie on do akcjonariatu BEWI. BEWI nie zamierza być inwestorem pasywnym w IZOBLOK.

„Komponenty z EPP mają duże zastosowanie w samochodach. Oprócz tego, że pochłaniają wstrząsy, mogą redukować hałas, poprawiać akustykę i zastępować inne komponenty w celu zmniejszenia wagi pojazdu. Oznacza to, że pomagają one zużywać mniej energii, co obniża emisję spalin i zwiększa zasięg samochodów elektrycznych” – mówi Bekken.

„Dzięki współpracy obu firm otworzymy nowe możliwości współpracy dla naszych klientów, większe możliwości rozwoju pracowników i przyspieszymy rozwój technologiczny co zagwarantuje nam osiągnięcie sukcesu na rynku” – mówi Przemysław Skrzydlak.   

Doradcami transakcyjnymi sprzedających w procesie byli: Olesiński i Wspólnicy (doradztwo prawne), Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy (doradztwo prawne), PwC (wiodące doradztwo transakcyjne).

Doradcami transakcyjnymi kupujących w procesie byli: DLA Piper (doradztwo prawne), SpareBank 1 Markets AS (doradztwo finansowe).

Cofnij

IZOBLOK podsumowuje IH 2020/2021

W pierwszym półroczu 2020/2021 Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 85 078 tys. zł , o 17,6% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2019/2020 oraz została wygenerowana strata na działalności operacyjnej w wysokości 4 583 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA (zysk/strata na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) w raportowanym okresie wyniósł 4 903 tys. zł i był o 64,1% mniejszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Jednostkowe przychody z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2020/2021 osiągnęły poziom 46 966 tys. zł. zatem spadły o 6,4 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.Zysk na działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2020/2021 wyniósł 2 858 tys. zł i stanowił 6,1% przychodów ze sprzedaży (pierwsze półrocze 2019/2020 6 580 tys. zł).

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (wskaźnik EBITDA) wyniósł 6 161 tys. zł i stanowił 13,1% przychodów ze sprzedaży natomiast w I półroczu 2019/2020 wskaźnik ten wyniósł 9 834 tys. zł.

Pierwsze półrocze roku finansowego 2020/2021 było okresem pełnym dynamicznych zmian i ogromnych wyzwań spowodowanych silnym, negatywnym wpływem pandemii koronawirusa na przemysł motoryzacyjny. Rozprzestrzeniająca się pandemia COVID-19 przyczyniła się do istotnego spadku przychodów ze sprzedaży w miesiącach od maja do sierpnia 2020 r., następnie w okresie wrzesień – październik br. Grupa odnotowała powrót przychodów ze sprzedaży do poziomu porównywalnego w latach ubiegłych.

Pomimo, że skala negatywnych skutków pandemii COVID-19 nadal jest trudna do oszacowania, wierzę, że nasza ugruntowana i solidna pozycja finansowa pozwoli nam sprostać wyzwaniom, wynikającym z obecnej sytuacji gospodarczej w Europie. W nadchodzących miesiącach będziemy szczególnie obserwować sytuację na rynku motoryzacyjnym, by odpowiednio dostosowywać swoje zdolności produkcyjne do szybko zmieniających się warunków w branży motoryzacyjnej – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IQ 2020/2021

Podsumowując uzyskane wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2020/2021 r. Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 32.078 tys. zł , o 36,0% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2019/2020. Grupa po pierwszym kwartale 2020/2021 odnotowała stratę operacyjną w wysokości 5.606 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł – 792 tys. zł.

„Wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2020/21 są pod silnym negatywnym wpływem pandemii COVID-19, która spowodowała spowolnienie gospodarki światowej odbijając się negatywnie na branży automotive w której działamy. W okresie od maja do lipca 2020 roku, w porównaniu z ubiegłym rokiem obrotowym, zanotowaliśmy istotne ograniczenie zamówień od naszych kontrahentów. Wiemy, że rok obrotowy 2020/ 2021 jest i będzie trudniejszym, niemniej jednak podjęte przez nas działania rozwojowe przynoszą już pożądane efekty pozwalające bardziej optymistycznie spojrzeć na najbliższe miesiące”. – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Skip to content