bewi logo
Cofnij

IZO-BLOK coraz bliżej przejęcia SSW PearlFoam. Kredyt akwizycyjny przyznany

IZO-BLOK S.A. – zajmująca drugą pozycję w Europie wśród przetwórców EPP (polipropylen spieniony) i producentów elementów z EPP, którego około 90 proc. przychodów ze sprzedaży generowana jest przez branżę motoryzacyjną – podpisała umowę kredytową z BZWBK S.A. Kwota kredytu akwizycyjnego przeznaczonego na zapłatę nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam wyniesie maksymalnie 11.000.421,36 EUR, które stanowi około 50 proc. środków wymaganych do zapłaty za przejęcie. Pozostała część zostanie pokryta ze środków z emisji akcji. Spółka rozpoczęła ofertę publiczną obejmującą emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300 tys. nowych akcji.

Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej obliczanej w stosunku rocznym. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie procentowej EURIBOR dla kredytów międzybankowych 1 miesięcznych powiększonej o marżę banku.

Działamy zgodnie z planem. Podpisanie umowy kredytowej na akwizycję SSW PearlFoam to ważny etap. Kolejny to pomyślnie przeprowadzenie emisji akcji. Jesteśmy w trakcie budowania księgi popytu. Od 1 lipca ruszamy z zapisami. W przypadku pomyślnego zakończenia transakcji przejęcia niemieckiego konkurenta – SSW PearlFoam – otworzy się dla nas droga do wyjścia na rynek azjatycki. Będziemy mieli swój surowiec, co da nam sporą niezależność. Będziemy też mieli ugruntowaną pozycję wśród OEM-ów i TIER1 czy TIER2. Już teraz, klienci naciskają nas, abyśmy jak najszybciej tam zaistnieli. Potrzebują dostawcy nie tylko globalnego, ale i niezawodnego. IZO-BLOK może im to zapewnić. – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes i główny akcjonariusz IZO-BLOK S.A.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w dniach 01 – 05 lipca 2016 r. w wybranych placówkach DM BZWBK S.A. oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego: BM Alior Bank S.A., DM BOŚ S.A., CDM Pekao S.A. i DM Pekao S.A. Lista placówek przyjmujących zapisy na akcje serii D spółki IZO-BLOK została opublikowana w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu, na stronie www.dmbzwbk.pl oraz na stronach internetowych Emitenta www.izo-blok.pl oraz www.spo.izo-blok.pl.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ IZO-BLOK S.A.:

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

DATADZIAŁANIE
21.06 -30.06.2016Proces budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
01.07.2016Do godz. 9:00Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej Akcji serii D oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji serii D (w tym oferowanych w poszczególnych transzach)
01.07.-05.07.2016Przyjmowanie zapisów w Transzy dla Inwestorów Indywidualnych
01.07.-06.07.2016Przyjmowanie zapisów w Transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych
Do 07.07.2016Przydział Akcji serii D
Do 22.07.2016Zakładany pierwszy dzień notowania Praw do Akcji serii D na GPW

STRATEGIA

Celem strategicznym dla planowanej Grupy Kapitałowej IZO-BLOK, przy założeniu powodzenia akwizycji SSW PearlFoam jest stworzenie wiodącej w Europie oraz liczącej się w świecie, globalnej firmy specjalizującej się w przetwórstwie spienionych tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa polipropylenu spienionego (EPP). Wzrost wartości Grupy będzie możliwy dzięki zachowaniu pełnej elastyczności, szybkości działania, oraz wysokim standardom jakości, które jak wskazuje aktualne doświadczenie obu firm, umożliwiają spełnianie oczekiwań i wymagań klientów, budując tym samym solidne fundamenty wzajemnie korzystnych i długoterminowych relacji.

WYNIKI FINANSOWE

Wybrane wyniki finansowe IZO-BLOK w latach 2005/2006 – 2014/2015 przedstawia poniższa tabela i wykres:

w mln zł2005/20062006/20072007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/2013*2013/2014*2014/2015
           
przychody ze sprzedaży19,2318,9920,7721,2423,2028,6242,6360,5976,2779,67
           
EBITDA4,113,952,673,624,303,074,056,4111,7411,47
           
zysk netto2,031,980,68– 0,302,741,721,224,858,2310,75
*zgodnie z MSR

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się przetwórcą EPP i producentem elementów z EPP z ponad 90 proc. ekspozycja na europejski rynek.  Od 2001 roku systematycznie zwiększaliśmy nasze udziały rynkowe w Europie wypracowując coraz lepsze przychody. Nasz dynamiczny rozwój to przede wszystkim efekt konsekwentnej realizacji strategii. Działamy na rynku o dużym potencjale, zarówno jeśli chodzi o UE jak i świat. Rosnące zapotrzebowanie na elementy z EPP w globalnej już dzisiaj branży motoryzacyjnej to dla nas ogromne możliwości rozwoju. Chcemy te możliwości wykorzystać jak najlepiej stąd nasza decyzja o przejęciu naszego największego konkurenta, niemieckiej SSW PearlFoam. Pomyślna realizacja tej akwizycji pozwoli nam nie tylko zwiększyć udziały w europejskim rynku EPP dla branży, ale też zbudować bardzo dobry przyczółek do wyjścia na rynek azjatycki. Nasi klienci tego oczekują już dzisiaj – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes zarządu IZO-BLOK S.A.

Dlatego śmiało mogę powiedzieć, że środki pozyskane z emisji nowych akcji pozwolą nam zdynamizować nasz rozwój. Wierzymy, że Spółka może być atrakcyjna dla inwestorów. Ponad 15-letnie doświadczenie na rynku EPP w branży motoryzacyjnej, zdywersyfikowane portfolio prestiżowych klientów i systematyczne zwiększanie skali działania w różnych warunkach panujących na rynku, udowadnia, że mamy jasno sprecyzowaną ścieżkę rozwoju. Wyznaczamy cele i konsekwentnie je realizujemy – dodaje Przemysław Skrzydlak, prezes zarządu IZO-BLOK S.A.

Dodatkowych informacji z zakresu relacji inwestorskich udziela:

Jarosław Sygidus, Dyrektor Finansowy IZO-BLOK S.A.
Relacje inwestorskie/Investor Relations
t: + 48 693 005 556
e: jaroslaw.sygidus@izo-blok.pl

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem: www.izo-blok.pl oraz www.spo.izo-blok.pl

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych IZO-BLOK S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony dnia 17.06.2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącej organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Prospekt jest dostępny od dnia 21.06.2016 r. w formie elektronicznej na stronach internetowych: Spółki (www.izo-blok.pl i www.spo.izo-blok.pl) i Oferującego (www.dmbzwbk.pl). Część danych zawartych w niniejszej publikacji może dotyczyć zdarzeń przyszłych, w związku z czym mogą one podlegać zmianie lub aktualizacji. Niniejsza publikacja dotyczy oferty publicznej przeprowadzanej wyłącznie na terytorium RP nie jest przeznaczona do udostępniania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa.

Skip to content