bewi logo
Cofnij

IZO-BLOK S.A. zakończył budowanie księgi popytu

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej ustalona na 160 zł za jedną akcję.

IZO-BLOK S.A. ustalił cenę emisyjną Akcji serii D w ofercie publicznej na 160 zł za jedną akcję.

Oferta obejmuje 267 000 akcji nowej emisji serii D w ramach oferty publicznej. 253 650 akcji zostanie zaoferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, natomiast 13 350 w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Od dzisiaj przyjmowane są zapisy na akcje przez inwestorów indywidualnych (do 5 lipca) oraz przez inwestorów instytucjonalnych (do 6 lipca). Spółka zakłada, że pierwszym dniem notowań Praw do Akcji serii D na GPW będzie 22 lipca 2016 r.

Zakładając, że na wszystkie oferowane akcje zostaną złożone zapisy, Spółka pozyska środki brutto w kwocie ok. 43 mln PLN, które zostaną wykorzystane na częściowe finansowanie transakcji nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam. Pozostała część zostanie pokryta ze środków z kredytu akwizycyjnego w maksymalnej wysokości 11.000.421,36  EUR.

Rolę Oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK S.A., doradcą prawnym jest Olesiński i Wspólnicy Sp.k.

Inwestorzy docenili strategie naszej Spółki deklarując chęć objęcia akcji. Jest to istotne z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z bardzo trudnymi warunkami rynkowymi. Coraz bliżej jesteśmy osiągnięcia naszego celu, przejęcia SSW PearlFoam. Ugruntuje to naszą pozycję w Europie i pozwoli działać już w pełni globalnie; a na to czekają z niecierpliwością nasi klienci. – komentuje Przemysław Skrzydlak, Prezes Zarządu IZO-BLOK S.A.   

IZO-BLOK zajmuje drugą pozycję w Europie wśród przetwórców EPP (polipropylen spieniony) i producentów elementów z EPP dla branży motoryzacyjnej, która generuje około 90 proc. przychodów ze sprzedaży Spółki. Na rynku Spółka obecna jest od 1998 roku. IZO-BLOK pracuje dla czołowych międzynarodowych marek tj. Volkswagen, Ford, Audi, czy Jaguar Land Rover współtworząc ich sukcesy. Zapotrzebowanie na produkty jakie oferuje ciągle rośnie. W ponad 90% IZO-BLOK jest eksporterem. Posiada 3 nowoczesne zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 16000 m². Rocznie, produkuje ponad 16 mln szt. kształtek z EPP wykorzystując przy tym prawie 2000 ton surowca. Na swoim koncie posiada prestiżowe nagrody branżowe i biznesowe: JLRQ od Jaguar Land Rover, Q1 od Ford, A Formel Q od Volkswagen, czy Diamenty Forbes 2016.

Dodatkowych informacji z zakresu relacji inwestorskich udziela:
Jarosław Sygidus, Dyrektor Finansowy IZO-BLOK S.A.
Relacje inwestorskie/Investor Relations
t: + 48 693 005 556
e: jaroslaw.sygidus@izo-blok.pl

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem: www.izo-blok.pl oraz www.spo.izo-blok.pl

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych IZO-BLOK S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony dnia 17.06.2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącej organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Prospekt jest dostępny od dnia 21.06.2016 r. w formie elektronicznej na stronach internetowych: Spółki (www.izo-blok.pl i www.spo.izo-blok.pl) i Oferującego (www.dmbzwbk.pl). Część danych zawartych w niniejszej publikacji może dotyczyć zdarzeń przyszłych, w związku z czym mogą one podlegać zmianie lub aktualizacji. Niniejsza publikacja dotyczy oferty publicznej przeprowadzanej wyłącznie na terytorium RP nie jest przeznaczona do udostępniania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa.

Skip to content