bewi logo
Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IIIQ 2022/2023

W okresie 9 miesięcy roku finansowego 2022/2023 Grupa IZOBLOK uzyskała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 177 537 tys. zł tj. o 56,8% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, wykazała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 4 992 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 14 143 tys. zł.


„Rok 2023 tak jak przewidywaliśmy, wskazuje na lekką poprawę koniunktury w branży. Po skokowych wzrostach kosztów energii w poprzednim roku, aktualnie doświadczamy dynamicznego spadku kosztów energii (głównie cen gazu, który dla spółki jest kluczowym nośnikiem energii). Jesteśmy świadomi tego że rynek jest zdestabilizowany i potrzebuje czasu aby się trwale ustabilizować. W planach na ten rok mamy uruchomienie kilku kluczowych projektów, które przy utrzymującej się lepszej koniunkturze będą pozytywnie wpływać na nasze wyniki.

Staramy się w dalszym ciągu optymalizować procesy, głównie w kierunku redukcji kosztów i przygotowywać się na możliwe zmienności w kolejnych kwartałach.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Grupa nie odnotowała istotnych zatorów płatniczych od kontrahentów oraz zakłóceń w realizacji istniejących kontraktów.

Biorąc pod uwagę wyjątkowość sytuacji otoczenia gospodarczego oraz wynikłe z niej skutki gospodarcze, nie możemy wykluczyć zmiany naszych oczekiwań  w kolejnych okresach sprawozdawczych” mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes Zarządu IZOBLOK S.A.

Skip to content