bewi logo
Cofnij

IZOBLOK podsumowuje IH 2020/2021

W pierwszym półroczu 2020/2021 Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 85 078 tys. zł , o 17,6% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2019/2020 oraz została wygenerowana strata na działalności operacyjnej w wysokości 4 583 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA (zysk/strata na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) w raportowanym okresie wyniósł 4 903 tys. zł i był o 64,1% mniejszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Jednostkowe przychody z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2020/2021 osiągnęły poziom 46 966 tys. zł. zatem spadły o 6,4 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.Zysk na działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2020/2021 wyniósł 2 858 tys. zł i stanowił 6,1% przychodów ze sprzedaży (pierwsze półrocze 2019/2020 6 580 tys. zł).

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (wskaźnik EBITDA) wyniósł 6 161 tys. zł i stanowił 13,1% przychodów ze sprzedaży natomiast w I półroczu 2019/2020 wskaźnik ten wyniósł 9 834 tys. zł.

Pierwsze półrocze roku finansowego 2020/2021 było okresem pełnym dynamicznych zmian i ogromnych wyzwań spowodowanych silnym, negatywnym wpływem pandemii koronawirusa na przemysł motoryzacyjny. Rozprzestrzeniająca się pandemia COVID-19 przyczyniła się do istotnego spadku przychodów ze sprzedaży w miesiącach od maja do sierpnia 2020 r., następnie w okresie wrzesień – październik br. Grupa odnotowała powrót przychodów ze sprzedaży do poziomu porównywalnego w latach ubiegłych.

Pomimo, że skala negatywnych skutków pandemii COVID-19 nadal jest trudna do oszacowania, wierzę, że nasza ugruntowana i solidna pozycja finansowa pozwoli nam sprostać wyzwaniom, wynikającym z obecnej sytuacji gospodarczej w Europie. W nadchodzących miesiącach będziemy szczególnie obserwować sytuację na rynku motoryzacyjnym, by odpowiednio dostosowywać swoje zdolności produkcyjne do szybko zmieniających się warunków w branży motoryzacyjnej – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

Skip to content