bewi logo
Cofnij

IZOBLOK podsumowuje IH 2021/2022

W pierwszym półroczu 2021/2022 Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 69 223 tys. zł , o 18,6% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2020/2021 oraz została wygenerowana strata na działalności operacyjnej w wysokości 9 730 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA (zysk/strata na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) w raportowanym okresie wyniósł -1 138 tys. zł.
Jednostkowe przychody z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2021/2022 osiągnęły poziom 43 012 tys. zł. zatem spadły o 8,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Strata na działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2021/2022 wyniosła 2 385 tys. zł (pierwsze półrocze 2020/2021 zysk 2 857 tys. zł). Zysk/Strata operacyjny powiększony o amortyzację (wskaźnik EBITDA) wyniósł 414 tys. zł i stanowił 1,0% przychodów ze sprzedaży natomiast w I półroczu 2020/2021 wskaźnik ten wyniósł 6 161 tys. zł.
„W okresie 6 miesięcy roku finansowego 2021/2022 kluczowy wpływ na wyniki miała pandemia COVID-19 oraz zaburzenia łańcucha dostaw głównie z powodu półprzewodników.. Nasi klienci, producenci samochodów, podejmowali kroki zmierzające do ograniczenia produkcji lub w bardziej restrykcyjnych przypadkach decydowali się na czasowe zawieszenie procesów produkcyjnych. W związku z tym stanęliśmy przed wyzwaniem planowania swoich działań w okresach co najwyżej dwutygodniowych. Dodatkowo wysokie koszty prowadzenia działalności obciążyły wynik Grupy.
Na bieżąco monitorujemy trendy rynkowe w branży automotive i zagrożenia wywołane wirusem COVID-19. Podejmujemy adekwatne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, kontynuacji funkcjonowania operacyjnego Grupy, wywiązywania się ze swoich zobowiązań, utrzymania płynności finansowej oraz minimalizacji wpływu negatywnych skutków tej sytuacji na rentowność Grupy – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.”

Skip to content