bewi logo
Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IH 2022/2023

W pierwszym półroczu 2022/2023 Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 110,3 mln zł. co oznacza wzrost o 59,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyższa dynamika sprzedaży była efektem większego wolumenu zamówień oraz uzyskanych w wyniku negocjacji wyższych cen sprzedaży, które zrekompensowały koszty produkcji.

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 0,5 mln zł., natomiast EBITDA w raportowanym okresie ukształtowała się na poziomie 7,0 mln zł. przy stracie netto 0,8 mln zł.

Jednostkowe przychody z działalności operacyjnej za pierwsze półrocze 2022/2023 wyniosły 56,5 mln zł co oznacza wzrost o 31,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednostkowy zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1,6 mln zł., podczas gdy w pierwszym półroczu 2021/2022 odnotowana została strata na poziomie 2,4 mln zł., natomiast jednostkowa EBIDA wyniosła 4,1 mln zł  a zysk netto 0,2 mln zł.

Na koniec października 2022r. Grupa dokonała odpisu aktualizującego w wysokości 0,5 mln zł z tytułu wydatków poniesionych na podwyższenie kapitału zakładowego, które do dnia publikacji niniejszego raportu nie doszło do skutku oraz utworzyła rezerwę w kwocie 2,4 mln zł na koszty związane z potencjalną karą umowną z PGNiG.

„Patrzymy z lekkim optymizmem na rok 2023. Jesteśmy świadomi tego że rynek został zdestabilizowany i potrzebuje czasu aby się trwale ustabilizować. Wysokie koszty energii, inflacja, skokowy wzrost wynagrodzeń to wszystko czynniki mające negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstwa, tym niemniej projekty które planujemy uruchomić w roku 2023 powinny z drugiej strony pozytywnie wpływać na nasze wyniki. Staramy się w dalszym ciągu optymalizować procesy, wdrażać różnego rodzaju oszczędności i przygotowywać na niełatwe kolejne kwartały.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Grupa nie odnotowała znaczących zatorów płatniczych od kontrahentów oraz istotnych zakłóceń w realizacji istniejących kontraktów. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wyjątkowość sytuacji oraz wynikłe z niej skutki gospodarcze, nie możemy wykluczyć przejściowego spadku przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów w kolejnych okresach sprawozdawczych” mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

Skip to content