bewi logo
Cofnij

IZOBLOK podsumowuje IIIQ 2020/2021

Grupa IZOBLOK uzyskała w III kwartale 2020/21 przychody ze sprzedaży na poziomie poprzedniego roku, negatywny wpływ pandemii COVID-19 widoczny jest na poziomie osiągniętych marż. W  okresie od początku roku  2020/2021 Grupa osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 136 327 tys. zł , o 9,2% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2019/2020 oraz została wygenerowana strata na działalności operacyjnej w wysokości 6 393 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA (zysk/strata na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) w raportowanym okresie wyniósł 7 807 tys. zł i był o 55,7% mniejszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Mimo trudnych warunków otoczenia gospodarczego, IZOBLOK w trzecim kwartale 2020/21 pozyskał nowe znaczące zamówienia m.in. od Autoneum Poland na łączną kwotę 73,7 mln zł oraz od Auria Solutions Ltd na łączną kwotę 37,8 mln zł.

„Raportowany trzeci kwartał roku finansowego 2020/2021 przyniósł okres względnej stabilizacji w branży automotive. W okresie tym pojawiły się oznaki odbudowy rynku motoryzacyjnego do poziomów sprzed pandemii COVID-19,  ale przebiega ona różnie w poszczególnych krajach i  jednak na niższych poziomach przychodowych w porównaniu do roku poprzedniego. Zauważalne jest odbicie w ilości zamówień w zakładach w Polsce oraz niższe w zakładzie w Niemczech.

Zapewniam, że nasze działania nakierowane są na pełne wykorzystanie potencjału Grupy IZOBLOK, efektywne gospodarowanie dostępnymi zasobami oraz minimalizowanie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na osiągane wyniki. Oczekujemy, że po trudnych czasach sytuacja w gospodarce krajowej i na świecie będzie zmierzała w kierunku stopniowej poprawy. W bieżącym roku Grupa kontynuuje działania rozwojowe i zamierza nadal zwiększać sprzedaż oraz poprawiać wyniki finansowe.  Cały czas będą  kontynuowane usprawnienia organizacyjne  i  produkcyjne, które zapewnią konsekwentną i skuteczną realizację ambitnej strategii co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość” – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

Skip to content