bewi logo
Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IQ 2021/2022

Grupa IZOBLOK uzyskała w I kwartale 2021/22 przychody ze sprzedaży w kwocie 35,4 mln zł tj. o 10,4% więcej niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku obrotowego, negatywny wpływ pandemii COVID-19 widoczny jest na poziomie osiągniętych marż. W  raportowanym okresie Grupa wygenerowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 4 963 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA (zysk/strata na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) w raportowanym okresie wyniósł – 540 tys. zł.

„Raportowany pierwszy kwartał roku finansowego 2021/2022 był nadal pod silnym wpływem negatywnych skutków pandemii COVID-19 oraz braków w dostawach półprzewodników co skutkowało ograniczeniem produkcji w zakładach branży automotive.”  –  mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Mimo trudnych warunków otoczenia gospodarczego, IZOBLOK w pierwszym kwartale 2021/22 pozyskał nowe znaczące zamówienia m.in. od Adient Ltd & Co. KG na łączną kwotę 218,3 mln zł.

„Chciałbym zapewnić, że nasze działania, nakierowane są na pełne wykorzystanie potencjału Grupy IZOBLOK, efektywne gospodarowanie dostępnymi zasobami oraz minimalizowanie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na osiągane wyniki. Oczekujemy, że po trudnych czasach sytuacja w gospodarce krajowej i na świecie będzie zmierzała w kierunku stopniowej poprawy. W bieżącym roku Grupa kontynuuje działania rozwojowe i zamierza nadal zwiększać sprzedaż oraz poprawiać wyniki finansowe.  Cały  czas  będą  kontynuowane  usprawnienia  organizacyjne  i  produkcyjne,  które 
pomogą nam realizować strategię, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.”
– dodał Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Skip to content