bewi logo
Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IVQ 2022/2023

W okresie 12 miesięcy roku finansowego 2022/2023 Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 252 787 tys. zł., co oznacza wzrost o 58,0% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 8 108 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 19 946 tys. zł

„Rynek motoryzacyjny ustabilizował się na racjonalnym poziomie, przy czym zauważalna jest presja na korekty cen w związku z niższymi cenami energii. Jest to o tyle ryzykowne, że rynek cen nośników energii wykazuje dużą zmienność i trudno określić poziom, na którym będzie się stabilizował. Staramy się na bieżąco z naszymi klientami dokonywać odpowiednich korekt tak, aby rozkład ryzyka zmienności kosztów energii był racjonalny. Zauważamy ogólny trend, w którym po kryzysie, rynek podzielił się na firmy, które ponownie przyspieszają i mają dobre perspektywy rozwoju, ale widzimy też takie firmy, dla których ostatnie dwa lata okazały się zgubne.
IZOBLOK jest liderem rynku i wkrótce będzie przygotowywał się do dalszej konsolidacji. W celach operacyjnych dotyczących następnych kwartałów jest m.in: uruchomienie kluczowych projektów, które znacząco zwiększą przychody i udział firmy w rynku. Trwa optymalizacja procesów i ich automatyzacja. Ostatnie kwartały pokazały jak bardzo praca i zaangażowanie pracowników IZOBLOK wpływa na sukces firmy.
W okresie sprawozdawczym IZOBLOK nie odnotował zatorów płatniczych od kontrahentów a realizacja istniejących kontraktów przebiega zgodnie z założeniami. Ze względu na utrzymującą się dużą zmienność otoczenia, nie można wykluczyć zmiany oczekiwań i prognoz w kolejnych okresach sprawozdawczych” mówi Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu IZOBLOK S.A.

Skip to content