bewi logo
Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE ROK OBROTOWY 2021/2022

Przychody Grupy IZOBLOK w raportowanym okresie wyniosły 159,9 mln zł, skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie -8,2 mln zł przy stracie netto 24,8 mln zł, na poziomie jednostkowym przychody wyniosły 94,4 mln zł, jednostkowa EBITDA wyniosła -5,8 mln zł a strata netto 12,7 mln zł. Na jednostkowe wyniki roku 2021/22 miały wpływ różne zdarzenia będące skutkiem: pandemii, zaburzeń łańcucha dostaw, kryzysu energetycznego. W wyniku tych zdarzeń i w związku ze złymi wynikami spółki niemieckiej utworzony został odpis aktualizacyjny na wartość jej udziałów na kwotę 6,9 mln zł.

Rok  2021/2022  był  drugim rokiem  pandemicznym, co  za  tym  idzie  nadal  mierzyliśmy  się  z  lockdownem, niepewnością, problemami  z  łańcuchami  dostaw, zawirowaniami  w  cenach  komponentów, nośników energii oraz zmianami w otoczeniu prawno-podatkowym. Powyższe uwarunkowania oraz spodziewane dalsze ograniczenia w imporcie surowców z Rosji (w tym zwłaszcza gazu zimnego), przyczyniają się do jeszcze większych wzrostów cen energii, wpływających negatywnie na poziom kosztów produkcji w spółce.  W konsekwencji spółka zmuszona jest do renegocjacji kontraktów z klientami w taki sposób, aby nowe warunki handlowe odpowiadały obecnym uwarunkowaniom.

„Wzrost cen energii jest dużym wyzwaniem dla spółki IZOBLOK, która dla branży automotive realizuje długoterminowe kontrakty, dla których ceny ustalane są na początku projektu i powinny pozostawać nie zmienione przez okres jego realizacji. W zaistniałej sytuacji konieczne staje się odejście od tej zasady i dostosowanie cen do nowych warunków rynkowych, niestety jest to proces długotrwały i bardzo wymagający zarówno dla spółki jak i jej klientów.

W roku 2021/2022 spółka pozyskała inwestora strategicznego grupę BEWi ASA notowaną na giełdzie w Oslo. Nowy inwestor zabezpiecza spółce właściwe wsparcie jej działalności w okresie poważnych turbulencji rynkowych bez konieczności rezygnowania z inwestycji, które mają dla spółki charakter strategiczny.   

Oprócz konieczności zasadniczej rewizji cen w kontraktach, jednym z priorytetów na rok 2022/2023 jest podjęcie praktycznych działań uwzględniających w szerszym stopniu niż dotychczas aspekt  ESG  (Environmental,  Social,  Governance).  Upatrujemy  w  tym  szansę  na  poprawę efektywności działania, obniżenie zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych oraz zwiększenie zaangażowania po stronie pracowników, a także na spełnienie oczekiwań stawianych w tym względzie przez naszych kontrahentów.

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój  Grupy IZOBLOK, za ich wyrozumiałość i wsparcie w tych trudnych czasach. Dziękuje Zespołowi IZOBLOK,  Kontrahentom,  Akcjonariuszom  oraz  Instytucjom Finansującym za postawę, odpowiedzialność biznesową i zaangażowanie.” – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

Skip to content