bewi logo
Cofnij

IZOBLOK podsumowuje rok obrotowy 2022/2023

W okresie 20 miesięcy roku finansowego 2022/2023 obejmującego okres od 01.05.2022 do 31.12.2023 Grupa IZOBLOK uzyskała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 429 477 796,16 PLN przy czym wynik na poziomie EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 41 369 585,32 PLN. Wynik na poziomie brutto wyniósł 20 868 075,68 PLN natomiast wynik netto osiągnął 18 809 550,80 PLN

Odnosząc się do wyników finansowych osiągniętych w raportowanym okresie, Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu, stwierdził:

„Zarząd Spółki z zadowoleniem przedstawia osiągnięte wyniki, które potwierdzają skuteczną strategię, którą realizuje spółka, zwłaszcza w kontekście wyzwań, z którymi mierzyliśmy się w okresie ostatnich 3 lat. Pomimo ciągłej zmienności: koniunktury, kosztów, cen nośników energii i presji ESG, której poddawana jest cała branża, spółka konsekwentnie realizuje swoje cele operacyjne.

Wciąż utrzymuje się duża niepewność w Europie związana z dynamiką ekspansji rynkowej aut elektrycznych, producenci borykają się ze znaczącym spadkiem popytu na „elektryki” a do tego dochodzi powiększająca się presja na ceny aut elektrycznych wywołana dużym napływem tańszych samochodów chińskich. W efekcie można spodziewać się negatywnych skutków wywierających wpływ na marże całego łańcucha dostaw. Na rynku zauważalna jest presja na korekty cen w związku z niższymi cenami surowców i energii, jednocześnie firmy, w tym IZOBLOK zmagają się nowymi wyzwaniami takimi jak: skokowy wzrost kosztów wynagrodzeń, usług oraz umocnienie złotego i wysokie stopy procentowe. IZOBLOK dzięki dużej dywersyfikacji portfela klientów rozwija się stabilnie i ma dobre perspektywy rozwoju.

Zarząd Spółki spodziewa się wzrostu przychodów w następnych latach. Jednym z priorytetów działań Zarządu w najbliższych kwartałach jest zrealizowanie inwestycji charakterze strategicznym, dzięki którym spółka będzie mogła osiągnąć założone cele  operacyjne.

W okresie sprawozdawczym IZOBLOK nie odnotował zatorów płatniczych od kontrahentów, a realizacja istniejących kontraktów przebiega zgodnie z założeniami. Ze względu na utrzymującą się dużą zmienność otoczenia, nie można wykluczyć zmiany oczekiwań w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Zarząd kieruje szczególne podziękowania dla wszystkich pracowników spółki (w Polsce i w Niemczech) oraz dla członków organów spółki (w tym członków RN), za dobrą pracę i osobisty wkład, który wnieśli budując sukces i pozycję spółki IZOBLOK na rynku.”

Przemysław Skrzydlak CEO IZOBLOK S.A.

Skip to content