bewi logo
Cofnij

IZOBLOK podsumowuje VI Q 2022/2023

W okresie 18 miesięcy roku finansowego 2022/2023 Grupa Kapitałowa IZOBLOK uzyskała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 387 632 tys. zł. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie    16 797 tys. zł., natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 33 754 tys. zł.

„Zgodnie z przewidywaniami Zarządu Spółki utrzymująca się lepsza koniunktura w przemyśle motoryzacyjnym pomaga Spółce realizować cele operacyjne. Prognozy związane z rynkiem mogłyby wydawać się całkiem dobre, gdyby nie pojawiające się negatywne sygnały z rynku niemieckiego i francuskiego dotyczące dopłat do zakupu aut elektrycznych. Niektórzy producenci jak np.: VW już borykają się ze znaczącym spadkiem popytu na „elektryki” a do tego dochodzi powiększająca się presja na ceny aut elektrycznych, co może negatywnie odbijać się na marżach całego łańcucha dostaw. Na rynku zauważalna jest presję na korekty cen w związku z niższymi cenami surowców i energii, jednocześnie firmy w tym IZOBLOK zmagają się nowymi wyzwaniami takimi jak: skokowy wzrost kosztów wynagrodzeń, usług oraz umocnienie złotego i wysokie stopy procentowe. IZOBLOK dzięki dużej dywersyfikacji portfela klientów rozwija się stabilnie i ma dobre perspektywy rozwoju. Zarząd Spółki spodziewa się wzrostu przychodów w następnych latach. Jednym z priorytetów działań Zarządu w najbliższych kwartałach jest zapewnienie środków finansowych, które niezbędne są do zrealizowania inwestycji, dzięki którym spółka będzie mogła osiągnąć założone cele inwestycyjne i operacyjne.

W okresie sprawozdawczym IZOBLOK nie odnotował zatorów płatniczych od kontrahentów, a realizacja istniejących kontraktów przebiega zgodnie z założeniami. Ze względu na utrzymującą się dużą zmienność otoczenia, nie można wykluczyć zmiany oczekiwań w kolejnych okresach sprawozdawczych” mówi Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu IZOBLOK S.A.

Skip to content