bewi logo
Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IQ 2023/2024

Po pierwszym kwartale roku finansowego 2024 obejmującego okres od 01.01.2024 do 31.03.2024 Grupa IZOBLOK uzyskała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 62 077 500,68 PLN przy czym wynik na poziomie EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 4 639 145,07 PLN. Wynik brutto zamknął się kwotą 1 525 782,06 PLN.

Odnosząc się do wyników finansowych osiągniętych w raportowanym okresie, Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu, stwierdził:

„Zarząd Spółki z zadowoleniem przedstawia osiągnięte wyniki, które potwierdzają skuteczną strategię, którą realizuje spółka. Obecnie działania skoncentrowane są na wdrożeniu licznych kontraktów, o których spółka informowała w raportach bieżących. Nowe kontrakty będą skutkowały znacznym zwiększeniem wykorzystanych mocy produkcyjnych, co w konsekwencji powinno przełożyć się na dobre wyniki na poziomie operacyjnym. Na rynku zauważalna jest presja na korekty cen w związku z niższymi cenami energii, jednocześnie spółka odczuwa negatywne skutki skokowego wzrostu kosztów wynagrodzeń, wzrostów kosztów usług oraz negatywne efekty umocnienia złotego i wysokich stóp procentowych. Pomimo tych czynników, IZOBLOK dzięki dużej dywersyfikacji portfela klientów rozwija się stabilnie i ma dobre perspektywy rozwoju.

W okresie sprawozdawczym IZOBLOK nie odnotował zatorów płatniczych od kontrahentów, a realizacja istniejących kontraktów przebiega zgodnie z założeniami. Ze względu na utrzymującą się dużą zmienność otoczenia, nie można wykluczyć zmiany oczekiwań w kolejnych okresach sprawozdawczych.”

Przemysław Skrzydlak

CEO IZOBLOK S.A.    

Cofnij

Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe „Badanie sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. za rok 2024 i 2025”

Cofnij

IZOBLOK podsumowuje rok obrotowy 2022/2023

W okresie 20 miesięcy roku finansowego 2022/2023 obejmującego okres od 01.05.2022 do 31.12.2023 Grupa IZOBLOK uzyskała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 429 477 796,16 PLN przy czym wynik na poziomie EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 41 369 585,32 PLN. Wynik na poziomie brutto wyniósł 20 868 075,68 PLN natomiast wynik netto osiągnął 18 809 550,80 PLN

Odnosząc się do wyników finansowych osiągniętych w raportowanym okresie, Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu, stwierdził:

„Zarząd Spółki z zadowoleniem przedstawia osiągnięte wyniki, które potwierdzają skuteczną strategię, którą realizuje spółka, zwłaszcza w kontekście wyzwań, z którymi mierzyliśmy się w okresie ostatnich 3 lat. Pomimo ciągłej zmienności: koniunktury, kosztów, cen nośników energii i presji ESG, której poddawana jest cała branża, spółka konsekwentnie realizuje swoje cele operacyjne.

Wciąż utrzymuje się duża niepewność w Europie związana z dynamiką ekspansji rynkowej aut elektrycznych, producenci borykają się ze znaczącym spadkiem popytu na „elektryki” a do tego dochodzi powiększająca się presja na ceny aut elektrycznych wywołana dużym napływem tańszych samochodów chińskich. W efekcie można spodziewać się negatywnych skutków wywierających wpływ na marże całego łańcucha dostaw. Na rynku zauważalna jest presja na korekty cen w związku z niższymi cenami surowców i energii, jednocześnie firmy, w tym IZOBLOK zmagają się nowymi wyzwaniami takimi jak: skokowy wzrost kosztów wynagrodzeń, usług oraz umocnienie złotego i wysokie stopy procentowe. IZOBLOK dzięki dużej dywersyfikacji portfela klientów rozwija się stabilnie i ma dobre perspektywy rozwoju.

Zarząd Spółki spodziewa się wzrostu przychodów w następnych latach. Jednym z priorytetów działań Zarządu w najbliższych kwartałach jest zrealizowanie inwestycji charakterze strategicznym, dzięki którym spółka będzie mogła osiągnąć założone cele  operacyjne.

W okresie sprawozdawczym IZOBLOK nie odnotował zatorów płatniczych od kontrahentów, a realizacja istniejących kontraktów przebiega zgodnie z założeniami. Ze względu na utrzymującą się dużą zmienność otoczenia, nie można wykluczyć zmiany oczekiwań w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Zarząd kieruje szczególne podziękowania dla wszystkich pracowników spółki (w Polsce i w Niemczech) oraz dla członków organów spółki (w tym członków RN), za dobrą pracę i osobisty wkład, który wnieśli budując sukces i pozycję spółki IZOBLOK na rynku.”

Przemysław Skrzydlak CEO IZOBLOK S.A.

Cofnij

IZOBLOK podsumowuje VI Q 2022/2023

W okresie 18 miesięcy roku finansowego 2022/2023 Grupa Kapitałowa IZOBLOK uzyskała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 387 632 tys. zł. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie    16 797 tys. zł., natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 33 754 tys. zł.

„Zgodnie z przewidywaniami Zarządu Spółki utrzymująca się lepsza koniunktura w przemyśle motoryzacyjnym pomaga Spółce realizować cele operacyjne. Prognozy związane z rynkiem mogłyby wydawać się całkiem dobre, gdyby nie pojawiające się negatywne sygnały z rynku niemieckiego i francuskiego dotyczące dopłat do zakupu aut elektrycznych. Niektórzy producenci jak np.: VW już borykają się ze znaczącym spadkiem popytu na „elektryki” a do tego dochodzi powiększająca się presja na ceny aut elektrycznych, co może negatywnie odbijać się na marżach całego łańcucha dostaw. Na rynku zauważalna jest presję na korekty cen w związku z niższymi cenami surowców i energii, jednocześnie firmy w tym IZOBLOK zmagają się nowymi wyzwaniami takimi jak: skokowy wzrost kosztów wynagrodzeń, usług oraz umocnienie złotego i wysokie stopy procentowe. IZOBLOK dzięki dużej dywersyfikacji portfela klientów rozwija się stabilnie i ma dobre perspektywy rozwoju. Zarząd Spółki spodziewa się wzrostu przychodów w następnych latach. Jednym z priorytetów działań Zarządu w najbliższych kwartałach jest zapewnienie środków finansowych, które niezbędne są do zrealizowania inwestycji, dzięki którym spółka będzie mogła osiągnąć założone cele inwestycyjne i operacyjne.

W okresie sprawozdawczym IZOBLOK nie odnotował zatorów płatniczych od kontrahentów, a realizacja istniejących kontraktów przebiega zgodnie z założeniami. Ze względu na utrzymującą się dużą zmienność otoczenia, nie można wykluczyć zmiany oczekiwań w kolejnych okresach sprawozdawczych” mówi Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu IZOBLOK S.A.

Cofnij

Informacja o uzyskanej pomocy

IZOBLOK SA informuje że uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Cofnij

IZOBLOK podsumowuje V Q 2022/2023

W okresie 15 miesięcy roku finansowego 2022/2023 Grupa Kapitałowa IZOBLOK uzyskała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 320 972 tys. zł. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie    12 964 tys. zł., natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 27 356 tys. zł.

„W ocenie Zarządu Spółki, pomimo niekorzystnych odczytów koniunktury w tzw. starej Unii Europejskiej, produkcja samochodów w Europie jak dotąd nie wykazuje tendencji zniżkowych. Być może jest to efekt niskiej bazy po ostatnich latach dekoniunktury. Na rynku zauważalna jest presja na korekty cen w związku z niższymi cenami surowców i energii na co wskazuje deflacja cen producenckich – co najmniej w niektórych segmentach rynku. We współpracy z kontrahentami dokonujemy odpowiednich korekt tak, aby rozkład ryzyka zmienności kosztów energii i surowców był racjonalny i sprawiedliwy. IZOBLOK jest jedną z tych firm na rynku, która po głębokim kryzysie ponownie przyspiesza i ma dobre perspektywy rozwoju. IZOBLOK jest liderem rynku, który  w najbliższych 3 latach spodziewa się znacznego wzrostu przychodów. Jednym z priorytetów działań zarządu w najbliższych kwartałach jest zapewnienie środków finansowych, które niezbędne są do zrealizowania inwestycji, dzięki którym spółka będzie mogła osiągnąć założone cele operacyjne. IZOBLOK to grupa świetnie przygotowanych i zaangażowanych pracowników, którzy na co dzień budują wartość i prestiż firmy.

W okresie sprawozdawczym IZOBLOK nie odnotował zatorów płatniczych od kontrahentów, a realizacja istniejących kontraktów przebiega zgodnie z założeniami. Utrzymującą się dużą zmienność otoczenia powoduje iż nie można wykluczyć zmiany prognoz w kolejnych okresach sprawozdawczych”.

mówi Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu IZOBLOK S.A.

Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IVQ 2022/2023

W okresie 12 miesięcy roku finansowego 2022/2023 Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 252 787 tys. zł., co oznacza wzrost o 58,0% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 8 108 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 19 946 tys. zł

„Rynek motoryzacyjny ustabilizował się na racjonalnym poziomie, przy czym zauważalna jest presja na korekty cen w związku z niższymi cenami energii. Jest to o tyle ryzykowne, że rynek cen nośników energii wykazuje dużą zmienność i trudno określić poziom, na którym będzie się stabilizował. Staramy się na bieżąco z naszymi klientami dokonywać odpowiednich korekt tak, aby rozkład ryzyka zmienności kosztów energii był racjonalny. Zauważamy ogólny trend, w którym po kryzysie, rynek podzielił się na firmy, które ponownie przyspieszają i mają dobre perspektywy rozwoju, ale widzimy też takie firmy, dla których ostatnie dwa lata okazały się zgubne.
IZOBLOK jest liderem rynku i wkrótce będzie przygotowywał się do dalszej konsolidacji. W celach operacyjnych dotyczących następnych kwartałów jest m.in: uruchomienie kluczowych projektów, które znacząco zwiększą przychody i udział firmy w rynku. Trwa optymalizacja procesów i ich automatyzacja. Ostatnie kwartały pokazały jak bardzo praca i zaangażowanie pracowników IZOBLOK wpływa na sukces firmy.
W okresie sprawozdawczym IZOBLOK nie odnotował zatorów płatniczych od kontrahentów a realizacja istniejących kontraktów przebiega zgodnie z założeniami. Ze względu na utrzymującą się dużą zmienność otoczenia, nie można wykluczyć zmiany oczekiwań i prognoz w kolejnych okresach sprawozdawczych” mówi Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu IZOBLOK S.A.

Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IIIQ 2022/2023

W okresie 9 miesięcy roku finansowego 2022/2023 Grupa IZOBLOK uzyskała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 177 537 tys. zł tj. o 56,8% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, wykazała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 4 992 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 14 143 tys. zł.


„Rok 2023 tak jak przewidywaliśmy, wskazuje na lekką poprawę koniunktury w branży. Po skokowych wzrostach kosztów energii w poprzednim roku, aktualnie doświadczamy dynamicznego spadku kosztów energii (głównie cen gazu, który dla spółki jest kluczowym nośnikiem energii). Jesteśmy świadomi tego że rynek jest zdestabilizowany i potrzebuje czasu aby się trwale ustabilizować. W planach na ten rok mamy uruchomienie kilku kluczowych projektów, które przy utrzymującej się lepszej koniunkturze będą pozytywnie wpływać na nasze wyniki.

Staramy się w dalszym ciągu optymalizować procesy, głównie w kierunku redukcji kosztów i przygotowywać się na możliwe zmienności w kolejnych kwartałach.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Grupa nie odnotowała istotnych zatorów płatniczych od kontrahentów oraz zakłóceń w realizacji istniejących kontraktów.

Biorąc pod uwagę wyjątkowość sytuacji otoczenia gospodarczego oraz wynikłe z niej skutki gospodarcze, nie możemy wykluczyć zmiany naszych oczekiwań  w kolejnych okresach sprawozdawczych” mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes Zarządu IZOBLOK S.A.

Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IH 2022/2023

W pierwszym półroczu 2022/2023 Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 110,3 mln zł. co oznacza wzrost o 59,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyższa dynamika sprzedaży była efektem większego wolumenu zamówień oraz uzyskanych w wyniku negocjacji wyższych cen sprzedaży, które zrekompensowały koszty produkcji.

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 0,5 mln zł., natomiast EBITDA w raportowanym okresie ukształtowała się na poziomie 7,0 mln zł. przy stracie netto 0,8 mln zł.

Jednostkowe przychody z działalności operacyjnej za pierwsze półrocze 2022/2023 wyniosły 56,5 mln zł co oznacza wzrost o 31,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednostkowy zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1,6 mln zł., podczas gdy w pierwszym półroczu 2021/2022 odnotowana została strata na poziomie 2,4 mln zł., natomiast jednostkowa EBIDA wyniosła 4,1 mln zł  a zysk netto 0,2 mln zł.

Na koniec października 2022r. Grupa dokonała odpisu aktualizującego w wysokości 0,5 mln zł z tytułu wydatków poniesionych na podwyższenie kapitału zakładowego, które do dnia publikacji niniejszego raportu nie doszło do skutku oraz utworzyła rezerwę w kwocie 2,4 mln zł na koszty związane z potencjalną karą umowną z PGNiG.

„Patrzymy z lekkim optymizmem na rok 2023. Jesteśmy świadomi tego że rynek został zdestabilizowany i potrzebuje czasu aby się trwale ustabilizować. Wysokie koszty energii, inflacja, skokowy wzrost wynagrodzeń to wszystko czynniki mające negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstwa, tym niemniej projekty które planujemy uruchomić w roku 2023 powinny z drugiej strony pozytywnie wpływać na nasze wyniki. Staramy się w dalszym ciągu optymalizować procesy, wdrażać różnego rodzaju oszczędności i przygotowywać na niełatwe kolejne kwartały.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Grupa nie odnotowała znaczących zatorów płatniczych od kontrahentów oraz istotnych zakłóceń w realizacji istniejących kontraktów. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wyjątkowość sytuacji oraz wynikłe z niej skutki gospodarcze, nie możemy wykluczyć przejściowego spadku przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów w kolejnych okresach sprawozdawczych” mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IQ 2022/2023

W okresie 3 miesięcy roku finansowego 2022/2023 Grupa IZOBLOK uzyskała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 50 282 tys. zł tj. o 42% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości
3 013 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 356 tys. zł.


„W raportowanym okresie IZOBLOK poważnie odczuł skutki będące następstwem pandemii COVID 19 i wojny w Ukrainie tj. zawirowaniami w łańcuchach dostaw, wzrostem cen komponentów, nośników energii oraz zmianami w otoczeniu prawno-podatkowym. Bezprecedensowy wzrost cen gazu i energii elektrycznej jest największym wyzwaniem dla Grupy IZOBLOK, która dla branży automotive realizuje długoterminowe kontrakty. W celu ograniczenia negatywnych skutków kryzysu energetycznego podjęliśmy szereg zdecydowanych działań, które powinny złagodzić wpływ wzrostu cen energii na wyniki spółki w przyszłych okresach” – mówi
Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE ROK OBROTOWY 2021/2022

Przychody Grupy IZOBLOK w raportowanym okresie wyniosły 159,9 mln zł, skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie -8,2 mln zł przy stracie netto 24,8 mln zł, na poziomie jednostkowym przychody wyniosły 94,4 mln zł, jednostkowa EBITDA wyniosła -5,8 mln zł a strata netto 12,7 mln zł. Na jednostkowe wyniki roku 2021/22 miały wpływ różne zdarzenia będące skutkiem: pandemii, zaburzeń łańcucha dostaw, kryzysu energetycznego. W wyniku tych zdarzeń i w związku ze złymi wynikami spółki niemieckiej utworzony został odpis aktualizacyjny na wartość jej udziałów na kwotę 6,9 mln zł.

Rok  2021/2022  był  drugim rokiem  pandemicznym, co  za  tym  idzie  nadal  mierzyliśmy  się  z  lockdownem, niepewnością, problemami  z  łańcuchami  dostaw, zawirowaniami  w  cenach  komponentów, nośników energii oraz zmianami w otoczeniu prawno-podatkowym. Powyższe uwarunkowania oraz spodziewane dalsze ograniczenia w imporcie surowców z Rosji (w tym zwłaszcza gazu zimnego), przyczyniają się do jeszcze większych wzrostów cen energii, wpływających negatywnie na poziom kosztów produkcji w spółce.  W konsekwencji spółka zmuszona jest do renegocjacji kontraktów z klientami w taki sposób, aby nowe warunki handlowe odpowiadały obecnym uwarunkowaniom.

„Wzrost cen energii jest dużym wyzwaniem dla spółki IZOBLOK, która dla branży automotive realizuje długoterminowe kontrakty, dla których ceny ustalane są na początku projektu i powinny pozostawać nie zmienione przez okres jego realizacji. W zaistniałej sytuacji konieczne staje się odejście od tej zasady i dostosowanie cen do nowych warunków rynkowych, niestety jest to proces długotrwały i bardzo wymagający zarówno dla spółki jak i jej klientów.

W roku 2021/2022 spółka pozyskała inwestora strategicznego grupę BEWi ASA notowaną na giełdzie w Oslo. Nowy inwestor zabezpiecza spółce właściwe wsparcie jej działalności w okresie poważnych turbulencji rynkowych bez konieczności rezygnowania z inwestycji, które mają dla spółki charakter strategiczny.   

Oprócz konieczności zasadniczej rewizji cen w kontraktach, jednym z priorytetów na rok 2022/2023 jest podjęcie praktycznych działań uwzględniających w szerszym stopniu niż dotychczas aspekt  ESG  (Environmental,  Social,  Governance).  Upatrujemy  w  tym  szansę  na  poprawę efektywności działania, obniżenie zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych oraz zwiększenie zaangażowania po stronie pracowników, a także na spełnienie oczekiwań stawianych w tym względzie przez naszych kontrahentów.

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój  Grupy IZOBLOK, za ich wyrozumiałość i wsparcie w tych trudnych czasach. Dziękuje Zespołowi IZOBLOK,  Kontrahentom,  Akcjonariuszom  oraz  Instytucjom Finansującym za postawę, odpowiedzialność biznesową i zaangażowanie.” – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IIIQ 2021/2022

W okresie 9 miesięcy roku finansowego 2021/2022 Grupa IZOBLOK uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 113 232 tys. zł tj. o 17% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 17 193 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł – 4 399 tys. zł.

W raportowanym okresie mieliśmy do czynienia z szeregiem niekorzystnych zmian na rynku, m.in. nastąpił gwałtowny wzrost cen nośników energii, które stanowią istotną pozycję w rachunku kosztów, wzrosły także ceny surowców i komponentów wykorzystywanych przez nas w produkcji. Nasi klienci, producenci samochodów, podejmowali kroki zmierzające do ograniczenia produkcji lub w bardziej restrykcyjnych przypadkach decydowali się na czasowe zatrzymania zakładów produkcyjnych. Ograniczenia w produkcji, przestoje, niższe zamówienia oraz wysokie koszty prowadzenia działalności obciążyły w znacznym stopniu wyniki w III kwartale.


Podejmujemy działania, których celem jest powrót do rentowności produkcji na oczekiwanym poziomie, uwzględnia to nowe warunki handlowe oraz optymalizację procesów. Skala i tempo zmian warunków prowadzenia działalności biznesowej jest bezprecedensowe co znacznie utrudnia i wydłuża negocjacje nowych warunków handlowych z klientami. Obserwujemy trendy rynkowe w branży i na bieżąco podejmujemy decyzje związane z naszą działalnością.” – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Skip to content